ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္- ဘ၀ကိစၥႏွင့္ ဘ၀ပန္းတိုင္

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-အေကာင္းဆံုးဘ၀လမ္းၫႊန္မႈ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-အျမတ္ဆံုးပန္းတိုင္ဧကန္ပိုင္ (ပ)

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-အျမတ္ဆံုးပန္းတိုင္ဧကန္ပိုင္ (ဒု)

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးသို႕ေ႐ွး႐ႈၾက

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ဘ၀ခ်မ္းသာေရး

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ဘ၀လမ္းႏွစ္သြယ္

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္အရိယသစၥာ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ဘ၀ဖန္တီး႐ွင္ကံတရား

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ဘ၀လမ္းစဥ္

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ဗုဒၶအဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ဗုဒၶဘာသာစာရိတၱပညာႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္- ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘ၀

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ေခတ္အျမင္ႏွင့္သိမွတ္စရာဗုဒၶဘာသာအက်ဥ္း

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-လိမၼာယဥ္ေက်းတို႕ရင္ေသြး

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ေမတၱာႏွင့္သစၥာအဖြင့္

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ေမတၱာႏွင့္သစၥာသ႐ုပ္ေဖာ္

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-မွန္ကန္ေသာဘ၀အျမင္

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ျမတ္ဘာ၀နာ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ျမတ္ဗုဒၶ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ျမတ္သီလ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ျမတ္ဒါန

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ျမတ္ဓမၼ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ျမတ္သံဃာ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ျမတ္သရဏဂံု

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ေဆးမကူဘဲၿငိမ္းေအးနည္း

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ေ႐ွးဘ၀ေနာက္ဘ၀

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ေတာ္ကူးဆရာေတာ္ဘ၀ဆည္းဆာႏွင့္က်င့္စဥ္တရား

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ေတာ္ကူးဆရာေတာ္_ေရာဂါေပ်ာက္ျခင္းမ်ား

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-သမထဘာ၀နာႏွင့္၀ိပႆနာဘာ၀နာ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-သေျပကန္ဆရာေတာ္

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-သိပၸံနယ္လြန္ဗုဒၶဘာသာ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-ေသာက၊ေဒါသ၊အတၱဘ၀အခက္အခဲဟူသမွ်ေက်ာ္လႊားအ့ံ

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္-၀ိသုဒိၶမဂၢအလင္းျပ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: