လယ္တီဆရာေတာ္

လယ္တီဆရာေတာ္ ေထ႐ုပၸတၱိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

လယ္တီဒီပနီေပါင္းခ်ဳပ္-ျမန္မာ အဂၤလိပ္

လယ္တီဆရာေတာ္-နိဗၺာန္တရားေတာ္မ်ား

လယ္တီဆရာေတာ္-သံခိပ္က်မ္းႏွင့္ဦးေမာင္ႀကီး-ဓာတုမၪၹရီက်မ္း

လယ္တီဆရာေတာ္-ႏိုင္ငံျခားပုစာၦအေျဖေပါင္းခ်ဳပ္

လယ္တီဆရာေတာ္ - အလင္းက်မ္း

လယ္တီဆရာေတာ္ - အနတၱဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ - အနတၱဒီပနီ က်မ္းသစ္

လယ္တီဆရာေတာ္ - အာဟာရဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ - အာနာပါနဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ - ဘယ၀ိနာသကဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ - စတုသစၥဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ - ဒါနာဒိဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္း က်မ္းသစ္

လယ္တီဆရာေတာ္ - ဓမၼဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ - ဥေရာပ ဗုဒၶဘာသာအလင္းျပက်မ္း

လယ္တီဆရာေတာ္ - ကမီၻရကဗ်ာက်မ္း

လယ္တီဆရာေတာ္ - ကမၼ႒န္းက်မ္းႀကီး

လယ္တီဆရာေတာ္ - ကမၼ႒ာနဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ - နိဗၺာနဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ - လယ္တီေဟာကိန္းတရားစာ

လယ္တီဆရာေတာ္ - လကၡဏဒီပနီ

လယ္တီဆရာေတာ္ - ႏိုင္ငံတြင္းပုစာၦ အေျဖေပါင္းခ်ဳပ္ ၁

လယ္တီဆရာေတာ္ - ႏိုင္ငံတြင္းပုစာၦ အေျဖေပါင္းခ်ဳပ္ ၂

လယ္တီဆရာေတာ္ - နိ႐ုတၱိဒီပနီက်မ္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: