မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦး၀ိမလ

ဦေဃာသိတေရးသားေသာ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္၏ တစ္ဘ၀သာသနာ

ဦေက်ာ္သိန္းေရးသားေသာ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္၏ ေထ႐ုပၸတၱိႏွင့္က်င့္စဥ္

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္- မဂၢင္အလုပ္မွတပါး ကယ္မယ့္သူမ႐ွိ

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဒါနခန္းတရားေတာ္ ၂၁-၁၁-၆၁

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္-ေန႕အလုပ္ေပးတရားေတာ္၁၇

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရား၀ါဒႏွင့္ အလုပ္စဥ္ ၂၆.၆.၆၂

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္- ဖဂၢဳဏသုတၱန္ ေ၀ဒနာခြာနည္း အလုပ္ေပးတရားေတာ္

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ - ေဇာ၇ႀကိမ္ အက်ိဳးေပးပံု တရားေတာ္ ၂၅-၁၀-၆၁

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ - သုညတတရား ႀကိဳးစားၿပီး ေဟာရစ္ပါကြာတဲ့ ၁၁-၉-၆၁

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ - ေသာတာပန္ျဖစ္ဖို႕ႏွစ္ခ်က္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ႐ႈနည္း

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ ၅

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ ၆

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ ၁၂

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ ၂၇

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ ၃၆

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ - ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာအေမးအေျဖ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: