အေရးႀကီးပံု

19 01 2012

ဘာကိုၾကည့္တယ္ဆိုတာ အေရးမႀကီးဘူး

ဘယ္လိုၾကည့္တယ္ဆိုတာပဲ အေရးႀကီးတယ္

မဟုတ္ရင္……….

ကုိယ့္ေအာက္က်တဲ့သူကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ မာနျဖစ္ရမယ္

ကိုယ္ထက္သာတဲ့သူကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကၠသာ၊ မစၧရိယ ျဖစ္ရမယ္

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒိ႒ိ ျဖစ္ရမယ္

အလွအပကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေလာဘ ျဖစ္ရမယ္

အနိဌာရံုေတြ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေဒါသေတြ ျဖစ္ရမယ္

ျမင္ေနၾက အာရံုေတြ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေမာဟေတြ ျဖစ္ရမယ္

ကုိယ့္လုပ္ရပ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကုကၠဳစၥ ျဖစ္ရမယ္……

………………………………………………………………………………

ဘယ္လိုၾကည့္မယ္ဆိုတာထက္

ဘယ္လိုၾကည့္ရတယ္ဆိုတာကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ဖုိ႕ကေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုးပဲ….

အဲဒါဆိုရင္ ဘာကို ၾကည့္ၾကည့္အေရးမႀကီးေတာ့ဘူး….

***** မွတ္ခ်က္။ ။ အမွား၊ အမွန္ ခ်င့္ခ်ိန္ယံုၾကရန္..

Advertisements%d bloggers like this: