တိပိဋက ျမန္မာဘာသာျပန္

ျမန္မာဘာသာျပန္ တိပိဋက

၁      ၀ိနည္းပိဋက

၁        ပါရာဇိကဏ္ ပါဠိေတာ္

၂        ပါစိတ္ ပါဠိေတာ္ – ဘိကၡဳပါစိတ္

၃        ပါစိတ္ ပါဠိေတာ္ – ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း

၄        မဟာ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္

၅        စူဠ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္

၆        ပရိ၀ါ ပါဠိေတာ္

၂      သုတၱန္ပိဋက – နိကာယ္ငါးရပ္

၁        ဒီဃနိကာယ္

သီလကၡန္ပါဠိေတာ္

မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္

ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္

၂        မဇၩိမနိကာယ္

မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္

မဇၩိမပဏၰာသပါဠိေတာ္

–  ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္

၃        သံယုတၱနိကာယ္

သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္

နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္

ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္

သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္

မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္

၄        အဂုၤတၱရနိကာယ္

–  အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ဧကကနိပါတ္

–  အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ဒုကနိပါတ္

အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ တိကနိပါတ္

အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္ စတုကၠနိပါတ္

အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပၪၥကနိပါတ္

အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ဆကၠနိပါတ္

အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ သတၱကနိပါတ္

အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ အ႒ကနိပါတ္

အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ န၀ကနိပါတ္

အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ဒသကနိပါတ္

အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္ ဧကာဒသကနိပါတ္

၅        ခုဒၵကနိကာယ္

ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္

ဓမၼပဒပါဠိေတာ္

ဥဒါန္းပါဠိေတာ္

ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္

သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္

၀ိမာန၀တၳဳပါဠိေတာ္

ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္

ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္

ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္

ေထရီအပဒါန္ပါဠိေတာ္

ဗုဒၶ၀ံသပါဠိေတာ္

စရိယာပိဋကပါဠိေတာ္

မိလိႏၵပဥာွပါဠိေတာ္

၃      အဘိဓမၼာပိဋက

၁     ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္

၂     ၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္

၃     ကထာ၀တၳဳပါဠိေတာ္

၄     ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္

 

 

 

Can’t View in your Browser ?

Download

Add-ons  Here

Advertisements

One response

18 11 2011
sandasara

thank you very much. i really like your blog. i got very important resources from u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: